Національний номінаційний комітет України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку

Затверджене 23.04.2018р.

Положення про НАЦІОНАЛЬНИЙ НОМІНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ з премії Нобелівського фонду сталого розвитку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Надмірне споживання природних ресурсів спричинило потепління клімату на планеті, забруднення ґрунту, їжі, води і повітря. В 2007 році члени шведської родини Нобелів прийняли рішення про заснування Нобелівського фонду сталого розвитку на підставі усвідомлення глобального виснаження світових життєво важливих природних і невідновлювальних ресурсів. Нобелівський фонд сталого розвитку прагне покращити якість життя на планеті.

Засновники Фонду вважають, що економічне та соціальне здоров'я цивілізації значною мірою залежить від наявності енергії і сталого підходу до сільського та лісового господарств, промислового виробництва, очищення води. Це потребує значних інтелектуальних і фінансових зусиль. Метою Нобелівського Фонду сталого розвитку є допомога саме цим процесам.

Метою Нобелівського Фонду сталого розвитку є допомога саме цим процесам.

Забезпечення достатньої кількості екологічно чистої їжі, води, повітря і енергії є необхідними для досягнення цієї мети.

Тому Нобелівський фонд сталого розвитку намагається зробити свій внесок, зокрема, у наступних напрямах:

 • зміни клімату з акцентом на вирішення проблем, пов’язаних із глобальним потеплінням;
 •  підтримка досягнень у галузі чистих та відновлювальних технологій і  відповідних стратегій;
 • створення екологічно чистого середовища як гарантії життєзабезпечення для всіх.

1.2. Нобелівський фонд сталого розвитку (далі - Фонд) заохочуватиме дослідження, розробки і дії, спрямовані на втілення проектів, відкриттів і винаходів щодо сталого розвитку.

Важливим моментом стане присудження щорічної "Премії сталого розвитку" для відзначення тих, хто зробив вагомий внесок у цю сферу.

Лауреати премії будуть нагороджуватися в урочистій обстановці під час симпозіуму, організованого Фондом у великих містах всього світу.

Фонд через свої секретаріати у Швейцарії і Швеції призначає відбіркові університети, які розглядатимуть проекти, відкриття і винаходи та визначатимуть національних кандидатів на премію.

Процедура відбору кандидатів на присудження премії буде полягати в наступному.

Провідні університети різних країн відбиратимуть кандидатів для премії. Нобелівський фонд сталого розвитку вже визначив такі заклади у понад 40 країнах, яким буде запропонована можливість сформувати номінаційні комітети.

За угодою про партнерство, підписаною між КПІ ім. Ігоря Сікорського і Нобелівським фондом сталого розвитку у листопаді 2017 р., представницькою установою Фонду в Україні визначено КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Провідному навчальному закладу, Оксфордському університету, запропоновано виконувати роль координаційної організації (КО), і за узгодженням з Нобелівським фондом сталого розвитку він буде вести список університетів-партнерів.

Школа бізнесу ім. Саїда Оксфордського університету, у ролі координатора, має сформувати Комітет з премії Нобелівського фонду сталого розвитку, до складу якого повинні входити представники інших коледжів та університетів. Цей комітет прийматиме остаточне рішення щодо визначення лауреата премії, чотирьох учасників-призерів конкурсу і двох стипендіатів.

Нобелівський фонд сталого розвитку плануватиме і проводитиме захід з присудження премії у рамках конференції. Він підтримуватиме зв'язки зі ЗМІ, надсилатиме запрошення на церемонії нагородження.

Будуть докладатися зусилля, щоб всі зацікавлені сторони визнавали премії Фонду як такі, що не мають абсолютно ніякого відношення до традиційних Нобелівських премій.

Фінансова підтримка Фонду надходить та надходитиме від державних і приватних структур, які схвалюють його програму дій.

Оскільки важливою умовою буде прозоре походження такої фінансової підтримки, Фонд працюватиме із ліцензованими і зареєстрованими структурами, які контролюються фіскальними органами у своїх відповідних правових системах.

1.3. Премія Нобелівського фонду сталого розвитку буде присуджуватися науковцям та/або закладам, які запропонували важливі проекти, зробили відкриття і винаходи, потенційно значимі для покращення якості життя на планеті.

Церемонія нагородження включатиме вшанування:

 • лауреата премії Нобелівського фонду сталого розвитку;
 • чотирьох учасників конкурсу, що посіли друге місце, яких нагородять грамотами та іншими відзнаками;
 • двох молодих вчених, які отримають заохочувані стипендії. Вони досягли значних результатів в сферах відновлювальної енергетики, проти забруднення навколишнього середовища і зменшення глобального потепління, але їм не вистачає необхідних ресурсів для впровадження таких інноваційних технологій.

2. НАЦІОНАЛЬНИЙ НОМІНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ.

2.1. Для організації номінаційного процесу в Україні з присудження премії Нобелівського фонду сталого розвитку формується Національний номінаційний комітет (далі - Комітет), до складу якого входять відомі, компетентні в галузі сталого розвитку вчені, що мають незаперечний авторитет як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.

2.2. Комітет здійснює свою діяльність у формі засідань, які скликаються за необхідності.

2.3. Комітет здійснює наступні функції:

 • оголошує конкурс на премію Нобелівського фонду сталого розвитку;
 • щорічно відбирає та оцінює подані на конкурс проекти, відкриття і винаходи у галузі сталого розвитку;
 • номінує 1-5 проектів, винаходів або відкриттів, які вважає спроможними принести найбільшу користь людству;
 • готує матеріали для подання на розгляд КО;
 • залучає незалежних експертів для професійної оцінки номінаційних  представлень на здобуття премії Нобелівського фонду.

2.4. Керівництво діяльністю Комітету здійснює Голова.

До компетенції Голови Комітету відносяться:

 • керівництво роботою Комітету;
 • ведення засідань Комітету;
 • представлення інтересів Комітету у взаєминах із Фондом;
 • представлення інтересів Комітету у взаєминах із українськими, закордонними і міжнародними державними, громадськими та науковими організаціями й особами (вченими);
 • затвердження термінів проведення експертизи номінаційних представлень;
 • затвердження рішень Комітету;
 • внесення змін до складу Комітету.

2.5. Організація поточної роботи Комітету покладається на Секретаріат, склад якого затверджує Голова Комітету.

До функцій Секретаріату відносяться:

 • підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Комітету;
 • інформування членів Комітету про місце і час проведення засідань;
 • ведення протоколу засідань Комітету;
 • направлення номінаційних представлень Комітету до Фонду;
 • адміністрування сайту Комітету http://nobelsd.kpi.ua;
 • інші поточні завдання.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.

3.1. Оголошення конкурсу в Україні здійснює Національний номінаційний комітет.

3.2. Висунення проектів, винаходів або відкриттів здійснюють Вчені ради наукових установ, вищих навчальних закладів, промислових підприємств, громадські організації, громадські об’єднання.

3.3. Колектив авторів робіт не може бути більшим за три особи.

3.4. На роботи, які висунуті для участі в конкурсі на здобуття премії Нобелівського фонду сталого розвитку, відгуки не отримуються. Роботи оприлюднюються на сайті Комітету в Інтернеті для відкритого рецензування за умови належного захисту проекту, висунутого на конкурс, у формі патентів, торговельних марок та авторських прав. Всі роботи на конкурс подаються англійською мовою.

Роботи оприлюднюються на сайті Комітету в Інтернеті для відкритого рецензування.

Всі роботи на конкурс подаються англійською мовою.

3.5. Рішення Комітету ухвалюється простою більшістю голосів присутніх членів Комітету  під час відкритого голосування.

3.6. Апеляції номінантів щодо рішень Комітету про висунення проекту, винаходу, відкриття для участі в конкурсі Комітет розглядає у день відповідного засідання.

Комітет оголошує на сайті Національного номінаційного комітету і в засобах масової інформації рішення про висунення проекту, винаходу, відкриття для участі у конкурсі поточного року не пізніше 15 днів після засідання, на якому було прийнято рішення.

3.7. Оголошення конкурсу здійснюється в першому кварталі поточного року; висунення робіт – в другому кварталі; розгляд робіт – у третьому-четвертому кварталах; визначення робіт-переможців на національному рівні – наприкінці четвертого кварталу.

Після цього роботи-переможці на національному рівні спрямовуються до Оксфордського університету як координаційного центру для визначення робіт-лауреатів.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

4.1. Це положення вводиться рішенням Національного номінаційного комітету.

4.2. Зміни до Положення вносяться на підставі рішень Національного номінаційного комітету.

Затверджене 23.04.2018р.

Regulations for the NATIONAL NOMINATION COMMITTEE OF UKRAINE on the NST Sustainability Award

  1. MAIN PROVISIONS.

1.1.  The overconsumption of natural resources, has led to an increase in global temperatures, and pollution of land, food, water and air. To raise awareness of the global devastation of the world's vital natural and non-renewable resources, members of the Nobel family made the decision to establish the Nobel Sustainability Trust (NST) in 2007. The objective of the NST, is to improve the quality of life on the planet.

The NST founders, believe that the economic and social health of our civilisation, largely depend on the availability of energy, and a sustainable approach to agriculture, forestry, industrial manufacturing and water treatment. This requires substantial intellectual and financial efforts. NST’s mission is to support these efforts and assist with this process.

Sufficient quantities of ecologically clean food, water, air and energy, are essential to reach this goal. That is why NST is trying to make a difference in the following areas:

 •   climate change with the emphasis on reducing global warming;
 •   advances in clean and renewable technologies;
 •   a pollution-free, life-sustaining environment.

1.2.  The Nobel Sustainability Trust (hereinafter named "NST") will encourage research, development and action aimed at the implementation of sustainability projects, discoveries and inventions.

A key component will be the creation of the annual “Sustainability Award”, which will be given to those who have made outstanding contributions in this sphere.

The winners will be presented with the award at an official ceremony, at a symposium organised by NST in major cities around the world.

NST, via its secretariats in Switzerland and Sweden, will appoint selection universities, which will consider projects, discoveries and inventions, and choose national candidates for the award.

The award selection procedures will work as follows:

Top ranking universities from various countries worldwide, will select potential award candidates. NST has identified such institutions in more than 40 countries which will be offered the possibility to form nomination committees.

In accordance with the partnership agreement between Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and NST, which was signed in November 2017, Igor Sikorsky KPI has been identified as the NST representative institution in Ukraine.

A top ranking academic institution, the University of Oxford, will be offered the role of the Award Coordinating University (the "ACU"). This organisation, in consultation with NST, will maintain the list of sourcing universities.

The Said School of Business at the University of Oxford, in its role of the coordinator, will form the NST Sustainability Award Committee which should include members from other colleges and universities. This committee will have the final say in the selection of award winners.

NST will plan and manage the award event in connection to an conference. It will liaise with the media and issue invitations for the award ceremonies.

Every effort will be made, to ensure that the NST Awards are recognised by all concerned as being wholly independent of the traditional Nobel Prizes.

The Trust's financial support has and will will come from sovereign entities, family offices and corporations that support its agenda.

A clear understanding of the origin of this financial support is essential, so the Trust will work with the licensed and registered entities, which are regulated by financial authorities in their respective jurisdictions.

1.3.  The NST Award will be given to scientists and/or institutions who have proposed major projects, made discoveries and inventions of potential importance to the well-being of mankind.

The awards ceremony will include celebration of the:

 • Winner of the Sustainability Award;
 • Four runners-up who will receive diplomas and other forms of acknowledgements;
 • Two scholarships.

2.  NATIONAL NOMINATION COMMITTEE OF UKRAINE.

2.1.  To organise the nomination process in Ukraine, in terms of the selection of candidates for the NST Sustainability Award, the National Nomination Committee (hereinafter "the Committee") is being formed. It includes noted scientists in the field of sustainable development who are recognised by scientific and engineering circles, and enjoy prestige in academic circles and society as a whole.

2.2.  The Committee's activities are based on the meetings, that are convened as a need arises.

2.3.  The Committee performs the following functions:

 • announces a competition for the NST Sustainability Award;
 • selects and evaluates proposed projects, discoveries and inventions in the field of sustainability every year;
 • nominates 1-5 projects, discoveries or inventions seen as being capable of providing the greatest benefit to all mankind;
 • prepares materials to be submitted to the ACU for consideration;
 • enlists independent experts to professionally evaluate the entries in the Sustainability Award contest.

2.4.  A head provides guidance for the Committee's activities.

The duties of the Head of the Committee include:

 • administration of the Committee's work;
 • supervision of the Committee's meetings;
 • representation of the interests of the Committee in dealings with the Trust;
 • representation of the interests of the Committee in dealings with Ukrainian, foreign and international governmental, public and scientific organisations and individuals (scientists);
 • approval of a timeframe for the evaluation of entries by the experts;
 • affirmation of the Committee's decisions;
 • changing the membership of the Committee.

2.5.  The Secretariat, whose membership is approved by the Head of the Committee, shall be entrusted with the current work of the Committee.

The Secretariat performs the following functions:

 • preparing materials to be submitted to the Committee for consideration at its meetings;
 • notification of Committee members about the date and venue of meetings,
 • preparing materials to be submitted to the Committee for consideration at its meetings;
 • keeping the minutes of the Committee's meetings;
 • submission of the entries which have been selected by the Committee to the Trust;
 • Committee's website administration http://nobelsd.kpi.ua;
 • preparing the announcement of a competition;
 • other ongoing tasks.

3.  ORGANISATION OF COMPETITION AT NATIONAL LEVEL

3.1.  The National Nomination Committee will announce the competition in Ukraine.

3.2.  The academic councils of scientific establishments, higher education institutions, industrial enterprises, public organisations and associations will propose projects, inventions or discoveries.

3.3.  The collective of authors of a work should not exceed three persons.

3.4.  Comments on the works submitted to the competition for the NST Sustainability Award are not accepted. Works are made available on the Committee's website for an open review provided adequate protection of the nominated project in form of patents, trade marks and copyrights have been established previously. All works should be submitted to the competition in English.

3.5.  The members of the Committee will pass a decision by a simple-majority vote.

3.6.  Nominees' appeals against Committee's decisions about the nomination of a project, invention, discovery for the Sustainability Award contest, are considered by the Committee on the day of a relevant meeting.

The Committee shall announce its decision about the nomination of a project, invention, discovery for the Sustainability Award contest on its website no later than 15 days following the meeting that made this decision.

3.7.  The competition shall be announced in the first quarter of the current year, nomination of works in Q2, consideration of works in Q3-Q4, identification of the works that won the national competition at the end of Q4.

Afterwards, the works that won the national competition shall be sent to the University of Oxford, acting as ACU, to have the final say in the selection of award winners.

4.  FINAL PROVISIONS.

4.1.  These Regulations have been introduced by the decision of the National Nomination Committee.

4.2.  Amendments to the Regulations shall be made on the basis of the decisions of the National Nomination Committee.